Wzbij się wysoko

Temat: Metodologia w pracy :p
wiec tak na facet podal co ma sie tam znajdowac : 1)przyjeta strategia badawcza/modele badań w pedagogice czyli piszesz ze np wybierasz jakościowe i opisujesz 2)cel i przedmiot badań 3)problemy badawcze 4)metoda, technika, narzedzia badawcze(twoje które opisujesz dokladnie co i jak) 5)teren badań mowil tez cos tam zeby napisac dlaczego akutrat wybralas takie a nie inne metody, i mi sie wydaje ze...
Źródło: eni.fora.pl/a/a,221.htmlTemat: Literatura
Literatura podstawowa: 1. Sobiecki J. Proces ilościowych badań pedagogicznych. Cz.I. Planowanie i przygotowanie badań Wyd. AP, Siedlce 2009 Literatura uzupełniająca 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce PWN, Warszawa 2004 2. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1978 3. Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego i T.Pilcha, Ossolineum, Wrocław 1974 4. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP, Warszawa 2000 5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000 6. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych Impuls Kraków 1999 7. Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych URz, Rzeszów 2003 8. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd, Żak, Warszawa 2001 9. Sobiecki...
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,123.html


Temat: Szeregi czasowe-literatura
Analiza Statystyczna w Psychologii i Pedagogice - Ferguson Takane. Tam dość mocno ukryte, bo w rozdziale 27 poświęconym częściowo regresji wielokrotnej jako takiej, a częściowo porównaniem jej z analizą wariancji znajduje się opis idei wprowadzania zmiennej jakościowej do modelu, wraz z przykładem "ręcznych" obliczeń. Podobny opis (nieco bardziej szczegółowy) znajduje się w książce (za jej dostępność nie odpowiadam bo jest bardzo stara) Wielozmiennowe Modele Statystyczne W Badaniach Psychologicznych pod redakcją J Brzezińskiego. To niestety tyle. Wiem, że jest tam tego mało i że to zupełne podstawy, ale nic więcej nie mam. Pozdrawiam
Źródło: statystycy.pl/viewtopic.php?t=2402


Temat: Zacząć pracę z dzieckiem autystycznym
... moich studiów "wyśmiewając" chociażby jakościowe metody badań naukowych upowszechnione w pedagogice:/
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1964


Temat: projekt badawczy polsko-niemiecko-ukraiński
... typu research) Szczególnie mile widziani są studenci filologii polskiej/niemieckiej, studenci socjologii/psychologii/pedagogiki/kierunków politologicznych oraz osoby aktywne na polu społeczno-politycznym. Jeżeli chcesz włączyć się w realizację projektu prześlij krótki list motywacyjny oraz życiorys...
Źródło: rosjo.fora.pl/a/a,341.html


Temat:
Zmienna- to czynnik przybierający różne wartości w badanym zbiorze, może nim być np. wiek osób badanych, ich wykształcenie, iloraz inteligencji, typ temperamentu, poziom osiągnięć szkolnych, rodzaj pracy szkolnej czy długość okresu ... nieciągły] -dyskretne [ zmieniają się skokowo np. poziom wykształcenia] Zmienne dzielimy również na: 1.jakościowe [kategorialne] 2.ilościowe, którymi są zmienne ciągłe Oraz: 1.niezależne-to działania które powodują skutki 2.zależna-są skutkami różnych oddziaływań innych ... tego rodzaju wskaźników z badaną zmienną możemy przekonać się za pomocą bezpośredniej obserwacji. Wskaźniki inferencyjne- odnoszą się do zjawisk bezpośrednio niedostrzegalnych i nie wchodzą do definicji badanych zjawisk Podstawą odwoływania się ... porównianie stanu faktycznego z normą, standardem, ideałem [np. pedagogice: stan wiedzy wychowanka] Działanie paliatywne- jest związane z pojęciem diagnoza, to działanie doraźne, polega na łagodzeniu (likwidowaniu) skutków (objaw). Koncepcja Marry Ritchmond-...
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,62.html


Temat: Środki na oświate z PO Kapitał Ludzki
kształcenia niezbędny jest rozwój systemu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych w obszarze oświaty. Zadanie to realizowane będzie m.in. poprzez wypracowanie zobiektywizowanego narzędzia oceny skutków działań w obszarze oświaty, które ... dotyczącą wyników kształcenia, a więc efektywności instytucji systemu oświaty. Wyniki badań i analiz wykorzystywane będą w kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa, przyczyniając się do doskonalenia podstaw programowych. Posłużą także do usprawnienia systemu ... realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty. Istotną słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w formalnym kształceniu ustawicznym, osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie...
Źródło: krosnoroefs.fora.pl/a/a,63.html


Temat: Socjologia wychowania- egzamin
... rozwoju czyli w trakcie socjalizacji przez bliższe i dalsze środowisko społeczne oraz przez własną aktywność poznawczą. Osobowość tworzą między innymi zdolności, zainteresowania, postawy, poglądy, motywacje, wartości, temperament. Rozwój osobowości czyli jakościowe...
Źródło: zaocznipedagogika.fora.pl/a/a,168.html


Temat: „Agresja elektroniczna wśród młodzieży –
... w Łodzi) Badania jakościowe dotyczące agresji elektronicznej - co mówią sprawcy i ofiary o swoich doświadczeniach? 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa 16.00 - 16.30 Dr Piotr Plichta (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w...
Źródło: forum.fas.edu.pl/viewtopic.php?t=246


Temat: Stary wątek konferencyjny
ale również co się w nim dzieje w czasie, gdy człowiek wykonuje określone operacje umysłowe lub doznaje określonych przeżyć. Rozumienie wyników badań neuroobrazowania, jak też praktyczna umiejętność ich właściwego planowania i przeprowadzania, staje się nieodzownym elementem edukacji dla psychologów pracujących w ośrodkach klinicznych i poradniach oraz tych, którzy prowadzą badania naukowe. Dzięki zastosowaniu tych metod, można bowiem znacznie lepiej diagnozować zaburzenia oraz ... organizujemy 2-dniowe warsztaty których celem jest zapoznanie uczestników z metodą funkcjonalnego i strukturalnego rezonansu magnetycznego. Będą to zajęcia praktyczne, w czasie których uczestnicy naucza się jak planować i przeprowadzać badania MRI oraz opanują procedury analizy danych obrazowych oraz wizualizacji wyników. Nauka będzie przebiegać w oparciu o dane pochodzące z badań własnych organizatorów kursu, a uczestnicy będą samodzielnie operować tymi danymi. Przed zajęciami ... kierunków. Zapraszamy również neuropsychologów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, oraz wszystkie osoby zainteresowane metodami neuroobrazowania. Zajęcia będą prowadzone w bardzo przystępny sposób. Studenci SWPS będą mogli uczestniczyć w podobnych kursach w roku akademickim ... Prowadzący szkolenie są doktorantami w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego m.in. we współpracy z Non-Invasive Brain ... (6 godzin dydaktycznych) 1. Podstawy fizyczne rezonansu magnetycznego 2. Wprowadzenie do oprogramowania MriCro oraz SPM 3. Jakościowa ocena obrazów – dane strukturalne 4. Zastosowania kliniczne MRI 5. Ilościowa metoda analizy danych strukturalnych - Voxel Based Morphometry 6. Analiza przykładowego badania VBM 7. Wizualizacja i interpretacja wyniku 8. Wprowadzenie do obrazowania funkcjonalnego (fMRI) Dzień II (5 godzin dydaktycznych) 1. Schematy eksperymentalne w badaniach fMRI 2. Przykładowe badania 3. Zastosowania kliniczne fMRI 4. Analiza przygotowawcza danych...
Źródło: kognitywistyka.net/forum/viewtopic.php?t=83


Temat: Pedagogika-Internet
i treściową forów online. Pierwsza ankieta została przeprowadzona wśród młodych ludzi w wieku od 11 do 23 lat. Te ankiety korespondowały z zapleczem socjo-demograficznym badanych, a szczególnie z za-pleczem edukacyjnym - ... o badania ankietowe przeprowadzone wśród młodzieży z różnych warst społecz-nych w Centrum Kompetencji dla Nieformalnej Edukacji na Uniwersytecie w Bielefeld roz-winięto metodę nazywaną "surf interwiew" (moje tłumaczenie: sefrująca ankieta), aby wyge-nerować ... szczególnie na zapleczu edukacyjnym. Ankieta oparta byłą na próbie 360 respondentów w wieku między 14 a 24, ze średnią wieku 17 lat. Ponadto oparto się na analizie jakościowej forum online. Różnice ... kwestii integracyjnych i komunikacyjnych teorii. Wg badań przeprowadzonych przez Katz/Rice,2002 osoby o niższym poziomie wykształcenia korzystają z Internetu, aby zabić czas, uniknąć nudy i dobrze się bawić, a osoby z wyższym ... znaleźć istotne informacje. Różnice w użyciu Internetu i wpływ formalnej edukacji Badania Bonfadelli, 2002; Tichenor, 1970 dowodzą, że istnieją ogromne różnice między oso-bami, które mają dostęp do Internetu i potrafią korzystać ... ocenianiu jakości stron i samoocenie zmian w zakresie użycia In-ternetu. "Podzielone głosy" - uczestnictwo jako ekskluzywne dobro Badania obalają mit technicznego zmysłu młodych. Na stopień użycia Internetu mają wpływ trzy zasadnicze ... wyzwaniem dla edukacji i pedagogiki.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6906